fbpx

Kodeks Etyki Zawodowej

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

PREAMBUŁA

Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.

Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

 

DEFINICJE

§ 1

1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zwanym dalej Pośrednikiem, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:

a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;

b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;

c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;

d. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

2. Zarządcą nieruchomości, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:

a. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

b. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

c. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;

d. bieżące administrowanie nieruchomością;

e. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

f. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

3. „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i domu jednorodzinnego.

4. Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

 

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

ZASADY OGÓLNE

§ 2.

Pośrednik/zarządca wykonując zawód, wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.

§ 3.

Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalności.

§ 4.

Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.

§ 5.

Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.

§ 6.

Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.

 

RELACJE Z KLIENTAMI

§ 7.

Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.

§ 8.

Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo.

§ 9.

Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa/zarządzania.

§ 10.

W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.

§ 11.

Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

§ 12.

Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie pośrednictwa/zarządzania.

§ 13.

Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.

§ 14.

Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności pośrednictwa.

§ 15.

Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania powierzonego zarządcy przez klienta.

§ 16.

Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.

§ 17.

Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

 

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

§ 18.

Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 19.

Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/ zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.

§ 20.

Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami, które mogłyby naruszyć interesy klienta.

§ 21.

Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.

§ 22.

Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.

§ 23.

Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

 

Niniejszy Kodeks Etyki został opracowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości
i jest dostępny na stronie internetowej Federacji

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: